MAJLIS PENGAWASAN SYARIAH KOHILAL

Majlis Pengawasan Syariah KOHILAL (MPSK) bertanggungjawab bagi mengawal selia perjalaan operasi perniagaan KOHILAL supaya sentiasa mematuhi piawaian dan 
mengikut kehendak syarak.

UST. AHMAD ARIF ARSHAD

Pengerusi

UST. SALAHUDIN ABU SAMAH

Jawatankuasa

UST. ABDULLAH HANIF HASSAN

Jawatankuasa

HAJI MD SHUKOR BIN AZIZ

Setiausaha

HJ. DAUD DULLAH

Ex-Oficio

MUHAMAD ZULHILMI BIN ZAKARI

Pegawai Syariah / Eksekutif HALAL

GP28: GARIS PANDUAN TADBIR URUS SYARIAH

Garis panduan ini dikeluarkan di bawah seksyen 86B Akta Koperasi 1993 (Akta) untuk mengawal selia koperasi yang menjalankan perniagaan atau aktiviti berlandaskan Syariah yang merangkumi:

 • pembentukan jawatankuasa Syariah; dan
 • tadbir urus Syariah koperasi

Tugas & Tanggungjawab Majlis Jawatankuasa Syariah Ditetapkan oleh SKM

 • Tanggungjawab dan Akauntabiliti

Tanggungjawab dan Akauntabiliti Jawatankuasa Syariah dalam melaksanakan tugasnya hendaklah bertanggungjawab terhadap semua keputusan dan pandangan Syariah yang disediakan oleh mereka.

 • Menasihati Lembaga dan Koperasi

Jawatankuasa Syariah hendaklah menasihati Lembaga dan memberi input kepada koperasi mengenai perkara Syariah supaya koperasi mematuhi prinsip Syariah pada setiap masa.

 • Memperakukan Dasar dan Prosedur Syariah

Jawatankuasa Syariah hendaklah memperakukan dasar dan prosedur Syariah yang disediakan oleh koperasi dan memastikan kandungannya tidak mempunyai sebarang unsur yang tidak selaras dengan Syariah.

 • Memperaku dan Mengesahkan Dokumen Berkaitan

Untuk memastikan produk koperasi mematuhi prinsip Syariah, jawatankuasa Syariah hendaklah memperaku dan mengesahkan:

  • terma dan syarat terkandung dalam borang, kontrak, perjanjian atau dokumentasi perundangan lain yang digunakan dalam pelaksanaan urusniaga; dan
  • manual produk, iklan pemasaran, ilustrasi jualan dan risalah yang digunakan untuk menerangkan produk.

 

 • Membantu Pihak Berkaitan Mengenai HalEhwal Syariah

Pihak yang berkaitan dengan koperasi seperti peguam, juruaudit atau perunding boleh mendapatkan khidmat nasihat mengenai perkara berkaitan Syariah daripada jawatankuasa Syariah.

 • Nasihat Mengenai Perkara untuk Dirujuk kepada Suruhanjaya

Jawatankuasa Syariah boleh menasihati koperasi untuk berunding dengan Suruhanjaya mengenai perkara Syariah yang tidak dapat diselesaikan. Suruhanjaya akan membawa perkara tersebut kepada mana-mana badan berkuasa tertinggi berkaitan untuk mendapatkan penjelasan dan keputusan yang muktamad, sekiranya perlu.

 • Menyediakan Pendapat Syariah Bertulis

Jawatankuasa Syariah hendaklah menyediakan pendapat Syariah secara bertulis dalam keadaan di mana koperasi merujuk kepada Suruhanjaya untuk perbincangan selanjutnya bersama mana-mana badan berkuasa tertinggi, atau di mana terdapat persoalan berkenaan produk koperasi oleh Suruhanjaya.

Koperasi Al-Hilal Malaysia Berhad
F34, Jalan Semarak Api 3,
(4/50) Off Jalan Gombak,
Diamond Square Commercial Centre 
53000 Kuala Lumpur
© 2021. Koperasi Al-Hilal Malaysia Berhad
Develop by Tombark
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram